Polityka prywatności

Poniższy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem www.tello.com.pl. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem www.tello.com.pl, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Informujemy, że wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administrator danych osobowych.

Serwis jest prowadzony przez firmę TELLO Jarosław Werstler z siedzibą w Zielonej Górze 65-410, ul. Fabryczna 17B/33, NIP 9730296905 zwaną dalej: „Administratorem”, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem, adresem e-mail: kontakt@tello.com.pl lub pod numerem telefonu: 601761649.

Kategorie gromadzonych danych osobowych:

Podczas korzystania z Serwisu możecie zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: imię, nazwisko (ewentualnie dla firm: nazwa firmy, NIP, adres do faktury), adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego zamówienia. Zakładanie konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia, jednak także wtedy podanie powyższych danych będzie konieczne do jego realizacji. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane podczas  rozmowy telefonicznej, przysłania korespondencji  e-mail lub metodą tradycyjną.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta lub przy złożeniu zamówienia przetwarzane są w celu:

 1. Sprzedaży produktów, które oferujemy oraz w celu zawarcia umowy i jej wykonania w tym zapewnienia poprawnej jakości produktów przez czas trwania umowy, przed zawarciem umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów rachunkowych oraz podatkowych, czy wynikających z przechowywania danych o sprzedanych produktach lub wykonanych usługach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, zapewnienie bezpieczeństwa sprzedaży produktów zgodnie z odpowiednimi przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 3. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który obejmuje: 
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub naszej sieci, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych; zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków klientów.
 • optymalizację produktów na podstawie Państwa zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi.
 • dobieranie oferowanych Państwu produktów i usług  pod kątem potrzeb, czyli profilowanie, (marketing bezpośredni),
 • ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń, windykację należności (w tym w szczególności, rozpoznania i rozpatrzenia Państwa reklamacji związanych z umową, w tym udzielenia na nie odpowiedzi);
 • cele statystyczne, archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 1. marketingowym, na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), który obejmuje:
 • przekazywanie Państwu informacji, dotyczących promocji produktów dostarczanych przez Administratora, akcji lub wydarzeń przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Państwa, poprzez newsletter, SMS, MMS, e-mail .

Zgoda może być przez Państwa wyrażona poprzez wypełnienie formularza na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez newsletter, SMS, MMS lub e-mail . Wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez uszczerbku dla realizacji zamówień ani bez naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. 

Podsumowując: podane przez Państwo dane osobowe umożliwiają prawidłowo zrealizować złożone zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować się z Państwem drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego zapytania, ustalania preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania materiałów promocyjnych i marketingowych, na które została wyrażona zgoda.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które są gromadzone w związku z prowadzeniem Serwisu online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Profilowanie służy do prowadzenia analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisu i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji. Dzięki temu możecie Państwo widzieć na naszej stronie sugestie dotyczące podobnych produktów lub takich, które kupili inni użytkownicy Serwisu.

Profilowanie może też być używane w celach marketingowych tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji naszych Użytkowników. W tym celu zbieramy dane związane z Państwa działaniami w relacjach z Administratorem, tj. tzw. dane behawioralne dotyczące Państwa zachowań, obejmujące informacje o dokonywanych zakupach, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości i miejscu, a także historię kierowanej do Państwa korespondencji marketingowej (np. newsletter, SMS, MMS, e-mail). Zbieramy również informacje o korzystaniu z Serwisu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Serwisu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie może być analizowana sprawność Serwisu, jego bezpieczeństwo, mogą być diagnozowane potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdowane ich rozwiązania. Takie dane są również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Serwis (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizowania umowy. 

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

W przypadkach przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych podanie danych również jest dobrowolne, ale brak ich podania spowoduje  brak możliwości:

 • otrzymywania przez Państwa informacji dotyczących promocji i produktów, w tym i usług, dostarczanych przez Administratora, akcji lub wydarzeń przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Państwa, poprzez przesyłanie biuletynów, informacji handlowych, informacji o nowych produktach i promocjach drogą SMS, MMS, telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną lub jako newsletter; 


Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć zamówienie, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, podmiotom z naszej grupy kapitałowej i naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, w tym firmom dostarczającym nam usługi magazynowe, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu Państwa dane osobowe, tj. nasi podwykonawcy w postaci współpracujących z nami podmiotów świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych.

Państwa dane osobowe nie są  przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń. 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – możliwe jest z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

W sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane byłyby na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (tj. na podstawie zgody) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki Cookies

W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Dane te są wykorzystywanie w celu umożliwienia Państwa identyfikacji przy usługach takich jak zakupy w Serwisie czy utrzymanie danej sesji. Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. 

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzany jest Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.


Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa urządzeniu, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

Cel wykorzystywania plików cookies

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług;
 • dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
stałe - są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Pliki cookies, a przede wszystkim stałe cookies, nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
 • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
 • pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym.


Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W każdej chwili można usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować w sposób podany wyżej.